இல்லம்
எங்களை பற்றி ?
கூர்நோக்கு
பணித்திட்டம்
குறியிலக்கு
மன்றம் எதற்காக ?
துணைவளங்கள்
உறுப்பினராவது எப்படி?
தொடர்பு கொள்க
 
உறுப்பினராவது எப்படி?
மூன்றுவிதமான உறுப்பினர் முறை உள்ளன. அவை யாவன:
 
வகை சேர்க்கை கட்டணம் வருடாந்திர சந்தா
1. நிறுவனம்
Rs.300/-
Rs. 3000/-  
2.கல்விச்சாலைகள்
Rs. 200/-
Rs. 2000/- 
3. தனி நபர் / மாணவர்கள்
Rs. 100/-
Rs. 1000/-  
 
 
 
Download Membership Form