இல்லம்
எங்களை பற்றி ?
கூர்நோக்கு
பணித்திட்டம்
குறியிலக்கு
மன்றம் எதற்காக ?
துணைவளங்கள்
உறுப்பினராவது எப்படி?
தொடர்பு கொள்க
 
பணித்திட்டம்:

கூர்நோக்கை அடைய, கீழ்கண்டவை பணிதிட்டங்களாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.

  • மன்றத்தின் உறுப்பினர்களிடையே உறவை உண்டாக்கி பலப்படுத்துவது.
  • உறுப்பினர்களுக்கு தேவையான வகை முறைகளை மாதாந்திர கலந்துரையாடல்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் மூலம் அளிப்பது.
  • மன்றத்தின் உறுப்பினர்களிடையே மட்டுமல்லாது ஏனையோர்களுடனும் இணையத்தை ஏற்படுத்துவது.