இல்லம்
எங்களை பற்றி ?
கூர்நோக்கு
பணித்திட்டம்
குறியிலக்கு
மன்றம் எதற்காக ?
துணைவளங்கள்
உறுப்பினராவது எப்படி?
தொடர்பு கொள்க
 
கூர்நோக்கு
குறு மற்றும் சிறு தொழில்களை மேன்மைபடுத்துவதே மன்றத்தின் கூர்நோக்கு. மற்றும் தொழில் ஆர்வலர்களை பலபடுத்துவதும், மாணவர்களை தொழிலுக்கு தயார்படுத்துவதும் இந்தக் கூர்நோக்கில் அடங்கும்.